خانه » سرگرمی » اس ام اس جالب » دلنوشته های عاشقانه و زیبا
دلنوشته های عاشقانه
دلنوشته های عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه و زیبا

گاهی باید به دور خودیک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت
دیــوار را خراب می کند…

———————-

دنیـا پـر از آدم هایـی سـت کـه
یکـی را دوسـت مـی دارنـــــــد…
امـا با کسـی دیگـر زنــدگـی مـی کـنند !

————————

در مـدارس بـه مـا مـی آمـوزند کـه حـق همـواره پیـروز مـی شـود

و جنایـت مـدت درازی پنهـان نمـی مـاند ؛
امـا مـن بـا دلیـل عکـس ایـن نظـر را ثابـت مـی کنـم !

———————–

دوستـان خـود را از بیـن طبـقه فقـرا برگزینیـد

چـه صمیـمیت در قلـوب آنهـا بیشتـر حکمفـرماسـت .

 ———————

پـی بـردن بـه اسـرار اتـم بـرای مـن آسانتـر از

درک نهـان داشـته هـای درونـی یـک زن اســت !

————————–

آتـش بـدون دود نمـی شـود …
جـوان بـدون گـناه .

———————-

بـا مشـاهده یـک در ، بـی درنـگ

لـزوم دیـوارها احسـاس مـی شـود .
آیـا بـا مشـاهده یـک دیـوار هـم ، بـه هـمان انـدازه لـزوم

یـک در را احسـاس مـی کـنیم ؟

———————

آرامـش مـدام نـیز کسـل کـننده اسـت ، گاهـی طـوفان لازم اسـت .

———————-

کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر
هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد،
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت !

———————

نویسـندگی مسـتلزم داشـتن اطـلاع و اسـتعداد اسـت ، امـا سیاسـت نـه دانـش مـی خواهـد

و نـه اسـتعداد ؛ کافـی اسـت کـه مـرد سیاسـی فقـط پـررو باشـد .

——————–

مـن عمـرم را بـا نـگاه کـردن در چشـم مـردم گذرانـده ام!
چشـم تنـها جـای بـدن اسـت کـه شـاید هنـوز روحـی در آن باقـی باشـد.

———————-

برای حفظ تعادل،
همیشه باید در حرکت باشی…!

———————-

بدترین حالت ماجرا این است که
طاقتمان تمام شود و به روی خودمان نیاوریم
و تا زمان مرگ ادامه دهیم …

خیلی ها اینطور زندگی می کنند .
دست اندازِ کم طاقتی را رد کرده اند
و افتاده اند توی سرازیری عادت … !

———————–

اگر به این می اندیشی که
دیگران چگونه به تو می اندیشند،
یا از دیگران می ترسی، یا خودت را باور نداری!

————————–

وقتی دری بسته می شود ،در دیگری باز می شود ،
ولی آنقدر با تاسف به درهای بسته نگاه میکنیم
که از درهای باز شده غافل می مانیم !

منبع:وینستون چرچیل

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*